در مورد شیخ محمد بهاری بیشتر بدانید.

تذکره المتقین: در آداب سیر و سلوک

شیخ محمد بهاری

شیخ محمد بهاری از علماء و عرفا معاصر شیعه است. از آنجا که سید علی قاضی (شیخ العرفا) از شاگردان او بود، او را سرسلسلهٔ عرفای معاصر می‌دانند.