در مورد مظفر سالاری بیشتر بدانید.

کتاب دعبل زلفا

مظفر سالاری

زندگینامه ایشان از زبان خودشان: از دوم دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽاﻧﺲ واﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ ام . از ﺳﺎل 67 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ھﺎی ادﺑﯽ و ھﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، اداره ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ادﺑﯽ آن ﺟﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ . از ﺳﺎل 71 ھﻤﮑﺎری ام را ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل داﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮدم و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ «ﭘﻮﭘﮏ» ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﺪم . ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ داﺳﺘﺎن ، ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ، ﻧﻘﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ام . در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ، در ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺎﻧﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪم . ﮐﺘﺎب ھﺎ و داﺳﺘﺎن ھﺎﯾﻢ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨﻮاره ھﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . رﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم «ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ در ﺣﻠﻪ» ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺒﻐﻪ دﯾﻨﯽ . "ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﯽ در ﺣﻠﻪ" ﻧﺎﻣﺰد ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﺘﺎب ﺳﺎل وﻻﯾﺖ و ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺳﻼم ﺑﭽﻪ ھﺎ و ﭘﻮﭘﮏ در ﺳﺎل 83 ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎرھﺎ داور ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ، ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ، ﻣﺸﺎور و ﻣﺪﯾﺮ در اﻣﻮر ادﺑﯽ و ھﻨﺮی دﻋﻮت ﺑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺷﺪه ام . ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ داﺳﺘﺎن طﯽ ﺳﺎل ھﺎ ، در دھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻌﺮ وﻗﺼﻪ طﻼب ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪم . از ﺳﺎل 83 ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﮑﻢ وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ، در ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ، ھﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ ام . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی داﺳﺘﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎ ﻧﺎم «ﮔﺸﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن» در ﺳﺎل 83 از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، ﺳﺮ دﺑﯿﺮی ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ «آﻓﺮﯾﻨﻪ» را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارم و ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ و ﻧﮕﺎرش داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ .