در مورد امید کوره چی بیشتر بدانید.

کتاب ۷ جن

امید کوره چی

امید کوره چی متولد 1361 است کارشناسی علوم حدیث خوانده و کاردانی رشته مکانیک دارد. او خود را اینگونه معرفی می کند:نویسندگی ام هیچ رابطه ای با رشته هایی که در دانشگاه پیگیری کردم نداشت و برایم تفریح حساب نمی شد و از همان ابتدا تحت تاثیر دوستم در دانشگاه که شاعر بود نویسندگی را آغاز کردم.برای چاپ «مهمیرا» هزینه ای به ناشر ندادم؛ اول این کتاب را به ناشری دادم ولی قبولش نکرد. اما خانم تجار داستان را از ناشر گرفته و گفته بود خوب است و باید چاپ شود. انجمن قلم، چاپ کتابم را برعهده گرفت و 780 هزار تومان هم بابت چاپ اول کتاب به من دادند.