صفحه توضیحات اندیشه سیاسی (سویه پنهان اندیشه شیعی)

اندیشه سیاسی (سویه پنهان اندیشه شیعی)

موضوع: سیاسی, مذهبی

اثر حاضر، به کلام سیاسی شیعه از دوران تکوین و شکل گیری آن، تا عصر علامه حلی می پردازد. «کلام»، نه فقط یک علم یا شاخه ای از الهیات، که بن مایه و شالوده ای است که بنای نظام اندیشه و تمدنی در مقیاس تمدن اسلامی بر آن شکل گرفته است. از این نظرگاه، اهمیت کلام سیاسی مشخص می گردد. «کلام سیاسی» تجلی و تبیین نوعی هستی شناسی و جهان بینی است و حوزه و محدوده ی امر سیاسی و مشروعیت آن را تعیین می کند. حتی معنای «سیاست» در گرو پیوند آن با کلام و اصول عقائد است. در این محدوده ی فکری-معرفتی، انسان در درجه ی اول «مکلف» است و سیاست ورزی او هم چه بنا به ماهیت و چه با نظر به غایتش، جز در سایه ی «تکلیف» معنا و جایگاهی ندارد. در این سامان معرفتی، انسان، نه «حیوان سیاسی» که به نوعی، حیوان مکلف است. در جوامعی چون جامعه ی ما، که تمام خلل و فرج آن به نحوی از انحاء با دین و باورهای دینی در ارتباط است، کم توجهی به «کلام سیاسی» و به تبع آن غفلت از بررسی عمیق مبانی و جان مایه های اندیشه ی سیاسی-اجتماعی، محصولی جز سطحی نگری، ابتذال و سردرگمی فکری در پی نخواهد داشت.

 

۶۸,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email