صفحه توضیحات در خدمت و خیانت رسانه های اجتماعی

در خدمت و خیانت رسانه های اجتماعی

فرانک فوردی به درستی اذعان می کند: «خواندن، بیش از آن که پاسخ به دست دهد، پرسش برمی انگیزد.» شاید اصلی ترین هدف «در خدمت و خیانت رسانه های اجتماعی» همین است؛ رسیدن به پرسش ها. پرسش هایی که عموما مخاطبان را به تأمل درباره پیوندهای ممکن میان رسانه های اجتماعی با زندگی روزمره، جامعه، ارتباطات اجتماعی و کیفیت چنین پیوندهایی وادارد… این کتاب نمی خواهد مسیری ترسیم کند، بلکه صرفا به دنبال هوشیارسازی و ارائه «چگونه» اندیشیدن درباره خدمت و خیانت رسانه های اجتماعی است… این اثر سعی دارد تا نظرگاهی منطقی برای تتامل درباره رسانه های اجتماعی به مخاطب عام و کارشناسان، اساتید و دانشجویان حوزه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ارائه دهد، نظرگاهی که احتمالا می توان آن را با مولفه هایی چون تاریخ مندی و گشودگی توصیف کرد…

 

۳۵,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email