صفحه توضیحات کتاب قیدار

کتاب قیدار

در قرآن، اسمِ بعضی پیامبران آمده است؛ اسمِ بعضی غیرپیامبران هم، چه صالح و چه طالح آمده است… صلحا عاشقِ حضرتِ باری هستند… اما حضرتِ حق، بعضی را خودش هم عاشق است… عاشقیِ خدا توفیر دارد با عاشقیِ ما… خدا عاشقی است که حتی دوست ندارد، اسمِ معشوقش را کسی بداند… به او می گوید، رجل! همین… مرد!… همین… می فرماید و جاءمن اقصی المدینه رجل یسعی… جای دیگر می فرماید و جاءرجل من اقصی المدینه یسعی، یعنی این دو تا رجل با هم فرق می کنند… یکی می آید موسای نبی را نجات می دهد… قوم بنی اسرائیل را در اصل نجات می دهد…
دیگری هم قومی را از عذات نجات می دهد… اسم ش چیست؟ اسم شان چیست؟ نمی دانیم… رجل است…

 

۴۰,۰۰۰ تومان

با معرفی این کتاب به دوستانتان، لذت خواندن این کتاب را به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email