در مورد انتشارات شهید کاظمی بیشتر بدانید.

توقف ممنوع-ج اول
انتشارات شهید کاظمی
پس ازشش سال فعالیت فرهنگی و تربیتی درســال 1391با گسترش فعالیت‌های خود، ترویج کتاب و فرهنگ کتاب‌خوانی راسرلوحه‌ی فعالیت‌های فرهنگی خود قرار داد و انتشـارات شهیدکاظمی را تأسیــس کرد. این انتشارات، اکنون با بیــش از چهارصد عنــــوان کتاب، به جهاد فرهنگی درحوزه‌ی کتاب مشغول است و درسال 1395 و 1396 بعنوان ناشر برگزیده سال انتخاب شد.
کتاب های انتشارات شهید کاظمیموجود در کافه کتاب تریا.