در مورد انتشارات ایجاز بیشتر بدانید.

آقای پروفسور
انتشارات ایجاز
کتاب های انتشارات ایجازموجود در کافه کتاب تریا.