در مورد انتشارات کتابستان معرفت بیشتر بدانید.

۱۰ غلط مشهور درباره اسرائیل (ده غلط مشهور درباره اسرائیل)
انتشارات کتابستان معرفت
کتاب های انتشارات کتابستان معرفتموجود در کافه کتاب تریا.