در مورد انتشارات مهرستان بیشتر بدانید.

کتاب پری دخت
انتشارات مهرستان
کتاب های انتشارات مهرستانموجود در کافه کتاب تریا.